D E R O O S E

Algemene Schrijn- en dakwerken De Roose

Contact Info

(+32) 474 39 41 61

Korteboeken 26
9930 Lievegem, België

info@dakwerkenderoose.be

  ALGEMENE BEPALINGEN

  De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen die te allen tijde kunnen doorgevoerd worden. Hiervan wordt de klant op de hoogte gebracht.

  OFFERTES

 1. Onze offertes zijn in eerste instantie gratis, echter gezien de huidige stijging van de brandstofprijzen, zal het traject heen en terug bij opmeting worden gefactureerd.
 2. Het reken- en meetwerk voor opmaak van eventuele meetstaten, afdrukkosten voor plannen op papier (A0 of A3 formaat), controle van verkregen meetstaten en de bouwplannen, oplijsting van diens tegensprekingen of onduidelijkheden, tijd voor de opmaak van de offerte worden opgenomen in de offerte zelf. Voor deze rekenwerken wordt met de offerte een onmiddellijke factuur meegestuurd. Bij akkoord van onze offerte wordt de kostenfactuur in mindering gebracht van de slotfactuur, na voltooiing van de werken.
 3. Het offertebedrag wordt uitgerekend in prijzen per uit te voeren activiteit.
  1. Er wordt steeds vermeld welke materialen er werden gekozen door de klant.
  2. Er wordt steeds duidelijk vermeld welke werken er zullen worden uitgevoerd, overeengekomen met de klant of volgens meetstaat van de dienstdoende architect.
  3. De hoeveelheden op offerte zijn altijd vermoedelijke hoeveelheden, ongeacht de eventuele meetstaat forfaitaire hoeveelheden aanduidt. De effectieve hoeveelheden worden nagemeten tijdens de werken zelf en hier zal een meer- of minderprijs uit voortvloeien bij de eindfacturatie.
  4. De tijdspanne die wordt aangeduid is een gemiddelde, berekend op basis van onze opgedane beroepskennis doorheen de jaren. De Roose BV tracht deze richtprijs zo precies mogelijk te berekenen. Echter door bepaalde omstandigheden die we voorheen niet konden bepalen of door weersomstandigheden en andere redenen die het werk kunnen bemoeilijken/vertragen, kan deze tijdspanne uitlopen, waardoor hiervoor een meerprijs kan gerekend worden. Hiervan wordt de klant uiteraard op voorhand van op de hoogte gebracht, waarna deze op de slotfactuur wordt verrekend.
 4. Technische fiches van de gebruikte materialen zijn steeds voorhanden. Deze kunnen worden opgevraagd door de bouwheer en/of de dienstdoende architect(e). Indien wij niet beschikken over bepaalde technische gegevens, worden deze opgevraagd bij onze leveranciers of rechtstreeks bij de fabrikant.
 5. Onze offerte geldt voor een termijn van 10 dagen vanaf de offertedatum. De werken worden ook slechts voor deze termijn voorbehouden in onze agenda. Indien het akkoord na vervaldag wordt gegeven, gelieve rekening te houden met een latere start van de werken, conform onze reeds ingevulde planning, en met eventuele prijsstijgingen.
 6. Oppervlaktes van schouwen, dakvenster e.d.m. worden niet van het te berekenen dakoppervlak afgetrokken.
 7. De klant dient ons zelf op de hoogte te brengen van de ouderdom van de woning, voor het bepalen van het correcte BTW percentage. Indien wij beschikken over foutieve gegevens, is de hiermee gepaard gaande verkeerde facturatie volledig op verantwoordelijkheid van de klant.
 8. Gebruik van onze stelling en de vrachtwagen zit automatisch verrekend in de prijsofferte. Hierin zit alles verrekend van manuren, verbruik van brandstof, slijtage aan vrachtwagen en kraan e.d.m.
 9. ORDERS & FACTURATIE

 10. De werken worden uitgevoerd volgens de bepalingen van deze overeenkomst. Eventuele wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk meegedeeld te worden door de bouwheer/opdrachtgever. Het is aan de bouwheer/opdrachtgever na te kijken of de voorgestelde materialen en uitvoeringswijzen overeenkomen met diens wensen of met de bepalingen van het lastenboek. Wanneer de werken dienen uitgevoerd te worden volgens het lastenboek, wordt deze overhandigd en voor ontvangst afgetekend door een van de bestuurders van De Roose BV.
 11. Indien er bijkomende werken moeten uitgevoerd worden, op vraag van de klant of door structurele problemen, zal dit schriftelijk gecommuniceerd worden (hetzij per brief, hetzij per mail). De bijkomende werken zullen steeds in regie worden uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.
 12. Bij akkoord van de offerte, worden een aantal voorschotten opgesteld (zonder rekening te houden met bijkomende werken). Door de continue prijsstijgingen willen wij zoveel mogelijk de klanten garantie geven (in de mate van het mogelijke – wij hebben geen vat op de levertermijnen van fabrikanten/leveranciers en kunnen hiervoor ook nooit aansprakelijk gesteld worden) dat de materialen bij ons kunnen gestockeerd worden voordat er verdere prijsstijgingen zouden gebeuren.
  1. Bij akkoord – 50% voorschot
  2. Tijdens de werken – 40% voorschot
  3. Na de reeds voltooide werken – alle verrekeningen/bijkomende werken/afrekeningen
 13. Alle offertes/bestelbonnen/facturen zijn onderhevig aan eventuele schommelingen/wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en belastingen van welke aard ook. De prijs bij facturatie zal aan voormelde wijzigingen aangepast worden. Elke wijziging in het BTW tarief zal aangepast worden, ook indien een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
 14. Door ondertekening van de offerte, gaat de klant ermee akkoord dat wij en derde partij Lizart & Support (Geerard Lieselotte) ten allen tijde fotomateriaal kunnen/mogen verzamelen van de werf (voor zover deze te maken hebben met de uit te voeren/uitgevoerde werken en ons eigen team). Fotomateriaal van onder andere geleden waterschade of beschadigde zaken voorafgaand aan de uit te voeren werken, zal worden bijgehouden.
 15. Door ondertekening van de offerte, gaat de klant ermee akkoord dat het fotomateriaal, genomen tijdens de werken, zal worden gebruikt voor publiciteit op onze website en deze van derde partij Lizart & Support, op Social Media pagina’s alsook in onze portfolio. Hierbij is het engagement van DE ROOSE BV dat wij nooit namen, noch adressen vermelden in deze publiciteit vanwege de privacy.
 16. Volgens boek VI (Marktpraktijken en consumentenbescherming) art.116 van het Wetboek Economisch Recht, wordt elke onderneming verboden goederen met verlies te verkopen. Hieruit volgt dat DE ROOSE BV elke verrekening mogen maken om beboeting te voorkomen in gevolge bovenstaand wetsartikel.
 17. Alle administratieve aanpassingen aan bestelbonnen, facturen, attesten, … op vraag van de klant worden uitgevoerd tegen een kost van 35 EUR excl. BTW per aanpassing en per document dat dient te worden aangepast.
 18. De ontvangst van de factuur per mail of per post geldt van rechtswege en als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de betaaltermijn.
 19. Bij niet-betaling op de vervaldatum van één enkele factuur is het verschuldigde saldo van alle andere facturen, met inbegrip van de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt tevens voor de gehele of gedeeltelijke lattijdige of niet-betaling van de verhoging en intresten zoals vermeld in de huidige voorwaarden. Tevens behoudt DE ROOSE BV zich het recht voor om alle leveringen op te schorten en de verdere uitvoering der werken te staken, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door DE ROOSE BV.
 20. In geval de factuur niet betaald werd ten laatste op de vervaldag, is er een schadevergoeding verschuldigd wegens wanbetaling, vastgesteld op 12% met een minimum van 125EUR. Er zal een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens zonder ingebrekestelling.
 21. Alle goederen blijven eigendom van DE ROOSE BV tot na de volledige betaling (hoofdsom, eventuele kosten en intresten) van de geleverde goederen en/of prestaties. De klant erkent uitdrukkelijk dat DE ROOSE BV het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Zolang de betaling niet volledig gebeurd is, verbindt de klant zich ertoe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s. De koper mag de geleverde goederen niet verkopen, noch in huur of onderpand geven, noch met een hypotheek belasten vooraleer het volledige bedrag is voldaan. De koper draagt het risico vanaf de levering en is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft.
 22. Bij elke akkoord verklaarde offerte is de koper gehouden tot de volledige betaling van alle bestelde goederen. Indien de koper te kennen geeft dat hij van de verkoop/aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft DE ROOSE BV de keuze tussen de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst of de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot de betaling van een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en alle aangekochte materialen, verhoogd met een forfaitair bedrag van 20% van het bedrag van de bestelling/overeengekomen prijs. DE ROOSE BV zal zijn keuze schriftelijk meedelen aan de koper.
 23. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 5 dagen na uitvoering van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan DE ROOSE BV, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 24. Klachten i.v.m. zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan DE ROOSE BV, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Klachten i.v.m. verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan gedetailleerd te worden medegedeeld per aangetekend schrijven, op straffe van verval. DE ROOSE BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de door hem geleverde goederen en diensten wanneer deze in relatie staan met andere producten die niet door haar geleverd zijn, tenzij DE ROOSE BV op voorhand schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de volledige configuratie van de koper.
 25. DE ROOSE BV verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht beperkt zich maximaal tot de levering van de goederen of onderdelen, met uitsluiting van de plaatsing- en verplaatsingskosten, waarbij DE ROOSE BV zich het recht voorbehoudt de defecte delen te herstellen in plaats van nieuwe te leveren, het geleverde geheel te vervangen.
 26. Elke betwisting gebeurt volgens het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.
 27. UIT TE VOEREN WERKEN/
  MATERIALEN

 28. Indien een bouwvergunning nodig is voor de uit te voeren werken, toont de bouwheer aan dat deze documenten voorhanden zijn en volledig in orde en goedgekeurd door de dienstdoende gemeente/stad. Wanneer deze documenten niet voorhanden zijn, kan/mag De Roose BV de werken niet uitvoeren. Indien de klant/bouwheer erop staat om de werken alsnog door ons te laten uitvoeren, is de klant verantwoordelijk bij elke mogelijke controle en zullen alle kosten (intresten, schadevergoedingen, boetes en elke andere kost) die ten laste worden gelegd aan De Roose BV, gedragen worden door de bouwheer zelf.
 29. Indien noodzakelijk, is de bouwheer/opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanvragen en de betaling van de nodige vergunningen en het plaatsen van de nodige verkeersborden voor het uitvoeren van de werken.
 30. Indien eventuele afbraakwerken worden uitgevoerd door derde partijen (hetzij een andere aannemer, hetzij de bouwheer, e.d.m.) voorafgaand aan de timmer- en/of dakwerken, kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele aangebrachte schade of waterinfiltratie voor of tijdens het uitvoeren van onze opdracht.
 31. In onder andere volgende gevallen kan een meerprijs worden aangerekend (niet limitatieve lijst). Elke vorm van meerwerk of regiewerken wordt steeds met de klant besproken en schriftelijk bevestigd:
  1. Voor bijkomende werken (werfgericht) en regiewerken, wordt het tarief gehanteerd van 55.00 EUR excl. BTW per gepresteerd uur. Hieronder vallen enkel de gepresteerde uren op de werf. De kosten voor extra materialen, verplaatsing naar de leverancier voor ophaling van de materialen, verplaatsing van en naar de werf, kilometerheffing (indien verplaatsing met de vrachtwagen), kraanwerk, extra materiaal nodig om het kraanwerk naar behoren uit te voeren (stempelplaten, oprijplaten, extra hijsaparatuur, …) e.d.m. worden hier bovenop geteld. Indien er een offerte akkoord verklaard werd, zal deze meerprijs verrekend worden in de slotfactuur of bij tussentijdse facturatie indien de uitvoering van de werken drie weken overschrijdt. Deze tarieven kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.
  2. Voor werfgerelateerde werken uitgevoerd op zon- en/of feestdagen of tijdens verlofperiodes (enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant), wordt het tarief gehanteerd van 110 EUR excl. BTW per gepresteerd uur. Hieronder vallen enkel de gepresteerde uren op de werf. De kosten voor extra materialen, verplaatsing naar de leverancier voor ophaling van de materialen, verplaatsing van en naar de werf, kilometerheffing (indien verplaatsing met de vrachtwagen), kraanwerk, extra materiaal nodig om het kraanwerk naar behoren uit te voeren (stempelplaten, oprijplaten, extra hijsaparatuur, …) e.d.m. worden hier bovenop geteld. Indien er een offerte akkoord verklaard werd, zal deze meerprijs verrekend worden in de slotfactuur of bij tussentijdse facturatie indien de uitvoering van de werken drie weken overschrijdt. Deze tarieven kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.
  3. Voor kraanwerk uitgevoerd op zon- en/feestdagen of tijdens verlofperiodes (enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant), worden volgende tarieven gehanteerd:
   1. Vaste opstartkost: 350 EUR excl. BTW
   2. Verplaatsingen (enkel traject) van meer dan 30km worden aangerekend aan 4.00 EUR excl. BTW per kilometer (excl. Kilometerheffing).
   3. Kraanuren incl. kraanman / wachttijd kraanman: 200 EUR excl. BTW per uur
  4. Voor administratieve taken zoals onder andere wanneer er sprake is van tekenwerk in Sketchup, opzoekwerk aangaande verscheidene premies, stedenbouwkundige voorschriften, enz., bijkomende werken op de werf of aanpassingen tov de offerte, wordt het tarief gehanteerd van 65.00 EUR excl. BTW per uur per persoon.
 32. Onze diensten worden geleverd binnen de termijn zoals vermeld op de offerte of overeengekomen per mail met de klant. Alle leveringstermijnen van materialen worden door onze leverancier louter ter informatie gegeven en kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Uitstel van de werken door niet-levering of latere levering van de leverancier of fabrikant kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch aanleiding geven tot schadevergoeding.
 33. WEERS-
  OMSTANDIGHEDEN

 34. Wanneer er regenweer/stormweer wordt voorspeld, zal de start van de werken worden uitgesteld tot wanneer het droog weer is. Aangezien het hier om overmacht gaat, kunnen wij op geen enkele manier en voor geen enkele reden aansprakelijk gesteld worden (deadlines die niet gehaald worden, andere aannemers die later moeten starten, e.d.m.) Wanneer de klant er toch op staat dat wij starten tijdens regenweer/stormweer/noodweer, kan De Roose BV in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade van welke aard ook of waterinfiltratie.
 35. Uitstel van de werken door weersomstandigheden kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 36. Wanneer de werken starten in droog weer en er zich tijdens de werken toch regenweer/stormweer/noodweer zou voordoen, zullen wij zorgen voor een degelijke afdekking van de openliggende gedeelten om waterinfiltratie tegen te gaan. Zou er door de weeromstandigheden onze afdekking scheuren of opwaaien en hierdoor schade of waterinfiltratie zijn, is dit buiten onze wil om (overmacht) en kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade.

KRAANWERK

De Roose BV beschikt over een kraanvrachtwagen met een 32 meter kraan (HIAB) waarmee wij, naast onze dakwerken, transport en kraanwerken uitvoeren in opdracht van onze klanten. Voor deze werken worden volgende tarieven gehanteerd:

 • Vaste opstartkost: 260 EUR excl. BTW
 • Verplaatsing worden aangerekend aan het normale tarief voor de duurtijd van het traject. Bijkomstig wordt 2.00 EUR per km aangerekend voor de dekking van onder andere brandstofkosten, kilometerheffing, slijtage, …
 • Eigenlijke kraanwerk incl. kraanman / Wachttijd kraanman: 120 EUR excl. BTW per uur

Laatste wijzigingen doorgevoerd dd. 18.12.2023

Hebt u nog vragen hierover?

voor al uw vragen omtrent onze algemene voorwaarden vul het formulier hiernaast in.
Wij beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk!

;
UP